Home » Chưa được phân loại » Cài đặt Cloud tại nhà sử dụng NextCloud / CoreELEC , Nginx Proxy Manager , SSL Let’s Encrypt Miễn Phí

Cài đặt Cloud tại nhà sử dụng NextCloud / CoreELEC , Nginx Proxy Manager , SSL Let’s Encrypt Miễn Phí

Bài này tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng thiết bị android tv box chạy CoreELEC để thiết lập cài đặt hệ thống đám mây tại nhà , bạn có thể đồng bộ ảnh , chia sẻ file ở bất cứ nơi đâu và đặc biệt sử dụng chứng chỉ SSL et’s Encrypt Miễn Phí với tên miền miễn phí như duckdns.org , tôi sử dụng CoreELEC cấu hình chip amlogic s922x ram 4G DDR4 , USB 3.0 HDD 500GB để lưu trữ .

Bước 1. cài đặt Nginx Proxy Manager và cài đặt SSL miễn phí với duckdns . tôi đã có bài hướng dẫn thiết lập Nginx Proxy Manager tuy nhiên các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết cách cài đặt trên corelec ở đây …

Bước 2 . Cài đặt NextCloud trên CoreELEC video hướng dẫn .

Các lệnh cài đặt nextcloud trên docker / coreelec

cd /var/media/usb-hdd-cua-ban/
mkdir nextcloud
cd nextcloud
nano docker-compose.yml

nội dung docker-compose.yml như sau

version: "2.1"
services: 
 mariadb:
  image: ghcr.io/linuxserver/mariadb
  container_name: mariadb
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=nexcloud
   - TZ=Asia/Bangkok
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud #optional
   - MYSQL_USER=nextcloud #optional
   - MYSQL_PASSWORD=nextcloud #optional
   #- REMOTE_SQL=http://URL1/your.sql,https://URL2/your.sql #optional
  volumes:
   - ./data:/config
  ports:
   - 3306:3306
  restart: unless-stopped
 nextcloud:
  image: ghcr.io/linuxserver/nextcloud
  container_name: nextcloud
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Bangkok
  volumes:
   - ./appdata:/config
   - ./data:/data
  ports:
   - 4443:443
  restart: unless-stopped
 
 
networks:
 default:
  external:
   name: nginx_default

chạy docker-compose up -d để hoàn thành , video hướng chi tiết và dẫn phần còn lại bên dưới

Để cài đặt cấu hình nginx nâng cao cho nextcloud các bạn cần add thêm cấu hình bên dưới vào nginx prory manager như ảnh

 location ^~ /.well-known {
    # The following 6 rules are borrowed from `.htaccess`

    location = /.well-known/carddav   { return 301 /remote.php/dav/; }
    location = /.well-known/caldav   { return 301 /remote.php/dav/; }
    # Anything else is dynamically handled by Nextcloud
    location ^~ /.well-known      { return 301 /index.php$uri; }

    try_files $uri $uri/ =404;
  }
Nextcloud trên điện thoại

NẾU BẠN CHƯA BIẾT VỀ DOCKER TRÊN CORELEC LÀ THẾ NÀO THÌ HÃY XEM 1 SERI VIDEO CỦA TÔI VỀ CORELEC/DOCKER Ở ĐÂY https://www.youtube.com/playlist?list=PLRQxbHW2mizgM55E16FlpGXYYMOlXjKpg