Home » Chưa được phân loại » Hướng dẫn cài đặt Tvheadend trên Docker, cài đặt MyGica T230C USB DVB-T2

Hướng dẫn cài đặt Tvheadend trên Docker, cài đặt MyGica T230C USB DVB-T2

USB DVB-T2 thương hiệu nổi tiếng MyGica T230C dùng để Xem miễn phí truyền hình số mặt đất trên android tv box , Android TV , máy tính windows , linux armbian , CoreELEC , …. Có thể ghi lại chương trình , xem lịch phát sóng

Hướng dẫn này tôi sẽ cài đặt trên Armbian nhưng tôi không cài đặt trực tiếp trên armbian mà cài đặt qua docker để tiện thử nghiệm cho thuận tiện .

Trước tiên chúng ta cần cài đặt docker trên menu armbian-config / Software , sau đó cài đặt docker-compose để thuận tiện soạn file cài đặt tvh

sudo apt install docker-compose

cài đặt portainer để tiện quản lý container qua web

sudo docker pull portainer/portainer-ce
sudo docker run --restart=always --name=portainer -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer-ce

soạn docker-compose.yml

---
version: "2.1"
services:
 tvheadend:
  image: lscr.io/linuxserver/tvheadend
  container_name: tvheadend
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Asia/Bangkok
  volumes:
   - ./config:/config
   - ./recordings:/recordings
  ports:
   - 9981:9981
   - 9982:9982
  devices:
   - /dev/dri:/dev/dri #optional
   - /dev/dvb:/dev/dvb #optional
  restart: unless-stopped

chạy docker-compose up -d để hoàn thành .

Hướng dẫn chi tiết qua video ở đây ….. https://youtu.be/6P8o60h6NIQ

Video trước hướng dẫn trên android https://www.youtube.com/watch?v=WG4nPvWJfMM

Link Sản Phẩm MyGica T230C USB DVB-T2 https://shp.ee/n83ri5f

Anten tôi đang dùng trong video https://shp.ee/5wmz2ax

link bản đồ dvb-t2 https://cabastore.com/tin-tuc/vi-tri-cac-diem-phat-song-truyen-hinh-so-mat-dat-dvb-t2.html

link download ứng dụng và driver cho windows https://www.mygica.com/support/

Hướng dẫn chi tiết cài đặt tại danh sách video này https://www.youtube.com/playlist?list=PLRQxbHW2mizjeZysrz4Q09qQWjszkIkXd